Posts

Showing posts from July, 2022

Super Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki

Glinkowanie jest jedn? z opcji z zakresu auto detailingu. Glinkowanie polega na dog??bnym oczyszczeniu lakieru lub innej pow?oki z r??nego typu zabrudze? np. resztki zabitych owad?w, naloty rdzy, sadza, ?ywica, drobiny asfaltu oraz r??nego pochodzenia py?. Auto Spa Grodzisk Mazowiecki Warte u?ci?lenia jest, ?e wykonanie samego glinkowania nie eliminuje rys, lecz wyci?ga z nich brud, nie zmniejszaj?c grubo?ci pow?oki lakierniczej. Z tego wzgl?du mo?na je bezpiecznie wykonywa? co jaki? czas bez obawy o to, ?e uszkodzimy tym sposobem jako?? lakieru naszego auta. W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki opr?cz standardowego glinkowania, mo?liwe jest tak?e wykonanie tej us?ugi wraz z korekt? lakieru, pozwalaj?c? usun?? do 70% zarysowa?. W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?liwe jest wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru. Warstwa polimerowa to specjalny preparat zawieraj?cy sk?adniki pochodzenia organicznego i nieorganicznego, kt?ry nale?y na?o?y? w odpowiedni spos?b na lakier