Super Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki

Glinkowanie jest jedn? z opcji z zakresu auto detailingu.

Glinkowanie polega na dog??bnym oczyszczeniu lakieru lub innej pow?oki z r??nego typu zabrudze? np. resztki zabitych owad?w, naloty rdzy, sadza, ?ywica, drobiny asfaltu oraz r??nego pochodzenia py?.

Warte u?ci?lenia jest, ?e wykonanie samego glinkowania nie eliminuje rys, lecz wyci?ga z nich brud, nie zmniejszaj?c grubo?ci pow?oki lakierniczej.

Z tego wzgl?du mo?na je bezpiecznie wykonywa? co jaki? czas bez obawy o to, ?e uszkodzimy tym sposobem jako?? lakieru naszego auta.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki opr?cz standardowego glinkowania, mo?liwe jest tak?e wykonanie tej us?ugi wraz z korekt? lakieru, pozwalaj?c? usun?? do 70% zarysowa?.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?liwe jest wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru.

Warstwa polimerowa to specjalny preparat zawieraj?cy sk?adniki pochodzenia organicznego i nieorganicznego, kt?ry nale?y na?o?y? w odpowiedni spos?b na lakier samochodowy.

Cho? pow?oka ta jest cieniutka (jej grubo?? po aplikacji wynosi dziesi?tne cz??ci milimetra!), to tworzy warstw? zabezpieczaj?c? lakier przed niepo??danymi czynnikami zewn?trznymi. Dlatego te? spe?nia wiele funkcji:

* ?wietnie zabezpiecza samoch?d nie tylko przed brudem, ale te? przed kwasami, zadrapaniami, promieniowaniem UV i substancjami chemicznymi.

* Idealnie zabezpiecza lakier, nadaj?c mu przy tym intensywno?? i g??bi?.

* Wyg?adza powierzchni? bez zb?dnych hologram?w i refleks?w.

Cz?steczki polimer?w s? mniejsze od cz?steczek wody , co sprawia, ?e maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. St?d powierzchnia zabezpieczona polimerami jest wodoodporna a pojazd d?u?ej jest czysty, bo brud z trudem do niej przylega.

A gdy samoch?d w ko?cu jednak ulegnie zabrudzeniu, to dzi?ki zabezpieczeniu polimerami ?atwiej go b?dzie umy?.

Cho? du?o r??nych czynnik?w mo?e wp?yn?? na decyzj? o zakupie auta, to u jej podstaw najcz??ciej b?dzie ch?? posiadania w?asnych czterech k??ek. Nale?y jeszcze zaznaczy?: ?rodka lokomocji, na kt?rym mo?na polega?, dlatego te? wszyscy wiemy, ?e dbanie o to, aby auto d?ugo na s?u?y?o, to sprawa podstawowa.

Ale wi?kszo?? z nas ? w?a?cicieli aut ? chcia?aby r?wnie?, aby nasze auta ?wietnie wygl?da?y nie tylko, gdy s? nowe, ale przez d?ugie lata. Pom?c nam w tym mo?e auto detailing.

Auto detailing to zestaw us?ug skierowanych na wygl?d samochodu. W tym pakiecie zawiera si? dok?adne mycie r?czne auta i czyszczenie jego wn?trza. Potem ma miejsce glinkowanie i polerowanie , kt?re ma poprawi? wygl?d lakieru. Mo?liwe jest tak?e zabezpieczenie go na przysz?o?? dzi?ki na?o?eniu warstwy polimerowej, kt?ra chroni? b?dzie lakier przed negatywnym dzia?aniem czynnik?w zewn?trznych.

Po takiej specjalnej sesji, ka?dy samoch?d b?dzie ?wietnie si? prezentowa?, nawet je?li na liczniku ma ju? wiele tysi?cy przejechanych kilometr?w.


detailing
auto detailing grodzisk mazowiecki
detailing grodzisk mazowiecki
auto detailing grodziskhttps://superautodetailinggrodziskmazowiecki.blogspot.com/

Comments